About Us

เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับเรา

เคแพค กรุ๊ป

KPAC GROUP

สร้างผลงานคุณภาพ พัฒนาสู่การเป็น
บริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ

KPAC GROUP

เคแพค กรุ๊ป

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่ มีความพร้อมให้บริการทางด้านการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ก่อสร้างโครงการ บูรณะโครงข่ายทางหลวง สาธารณูปโภค งานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพานงานชลประทาน ให้บริการครอบคลุมทั้ง ภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน

วิสัยทัศน์

Vision

สร้างผลงานคุณภาพ
พัฒนาสู่การเป็นบริษัทก่อสร้าง
ชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

Mission

สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

พัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ร่วมกับพันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอด
ผลงานที่มีคุณภาพ

มีเครื่องจักรที่ทันสมัย
สามารถบริหารจัดการเครื่องจักร
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล