เคแพค กรุ๊ป

KPAC GROUP

สร้างผลงานคุณภาพ พัฒนาสู่การเป็น
บริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ

สร้างผลงานคุณภาพ
พัฒนาสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ

เคแพค กรุ๊ป

KPAC GROUP

สร้างผลงานคุณภาพ พัฒนาสู่การเป็น
บริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ

สร้างผลงานคุณภาพ
พัฒนาสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ

KPAC GROUP

เคแพค กรุ๊ป

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่
มีความพร้อมให้บริการทางด้านการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ก่อสร้างโครงการ บูรณะโครงข่ายทางหลวง สาธารณูปโภค งานโครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน งานชลประทาน ให้บริการครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่ มีความพร้อมให้บริการทางด้านการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ก่อสร้างโครงการ บูรณะโครงข่ายทางหลวง สาธารณูปโภค งานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน งานชลประทาน ให้บริการครอบคลุมทั้งภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

กลุ่มกิจการก่อสร้าง
ของเคแพคกรุ๊ป

มีความพร้อมในการรับงานในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor)
หรือ เป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ตลอดจนการร่วมมือกับบริษัทรับเหมารายอื่น
ในลักษณะของกิจการร่วมค้า (Joint Venture)

มีความพร้อมในการรับงานในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรือ เป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ตลอดจนการร่วมมือกับบริษัทรับเหมารายอื่น ในลักษณะของกิจการร่วมค้า (Joint Venture)

1

กลุ่มกิจการ ผลิตและจำหน่าย
คอนกรีตผสมเสร็จ สินค้าคอนกรีตอัดแรง

บริษัท เคแพค คอนกรีต 2004 จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตคุณภาพสูง
สำหรับงานโครงการและลูกค้า ทั่วไปสามารถจัดส่งจาก
เครือข่ายแพล้นท์คอนกรีตทั่วประเทศ

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตคุณภาพสูง สำหรับงานโครงการและลูกค้า ทั่วไปสามารถจัดส่งจาก เครือข่ายแพล้นท์คอนกรีตทั่วประเทศ

1

กลุ่มกิจการ ผลิตและจำหน่าย
คอนกรีตผสมเสร็จ
สินค้าคอนกรีตอัดแรง

บริษัท เคแพค
คอนกรีต 2004 จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตคุณภาพสูง สำหรับงานโครงการและลูกค้า ทั่วไปสามารถจัดส่งจาก เครือข่ายแพล้นท์คอนกรีตทั่วประเทศ

2

กลุ่มกิจการ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ scg

บริษัท เคแพค
อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC , QMIX และสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในเครือของ SCG

3

กลุ่มกิจการ ก่อสร้าง

บริษัท เคแพค
คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานราชการ เป็นหลัก และหน่วยงานเอกชนบางส่วน

4

กลุ่มกิจการ ก่อสร้าง

บริษัท เคแพค
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ บางส่วน

5

กลุ่มกิจการเหมืองแร่
และวัตถุดิบในการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุญยงค์กิจ (เลย)

ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหินและแร่ บริการเจาะระเบิดในงานเหมืองหิน งานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ

2

กลุ่มกิจการ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ scg

บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC , QMIX
และสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในเครือของ SCG

เป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC , QMIX และสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในเครือของ SCG

3

กลุ่มกิจการ ก่อสร้าง

บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานราชการ เป็นหลัก
และหน่วยงานเอกชนบางส่วน

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานราชการ เป็นหลัก และหน่วยงานเอกชนบางส่วน

4

กลุ่มกิจการ ก่อสร้าง

บริษัท เคแพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เคแพค
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ บางส่วน

5

กลุ่มกิจการเหมืองแร่ และวัตถุดิบในการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เลย)

ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหินและแร่ บริการเจาะระเบิดในงานเหมืองหิน
งานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ

ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหินและแร่ บริการเจาะระเบิดในงานเหมืองหิน งานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ

Vision

สร้างผลงานคุณภาพ
พัฒนาสู่การเป็นบริษัทก่อสร้าง
ชั้นนำของประเทศ

Mission

สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

พัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ร่วมกับพันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอด
ผลงานที่มีคุณภาพ

มีเครื่องจักรที่ทันสมัย
สามารถบริหารจัดการเครื่องจักร
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Vision

สร้างผลงานคุณภาพ
พัฒนาสู่การเป็นบริษัทก่อสร้าง
ชั้นนำของประเทศ

Mission

สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

พัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ร่วมกับพันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอด
ผลงานที่มีคุณภาพ

มีเครื่องจักรที่ทันสมัย
สามารถบริหารจัดการเครื่องจักร
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Contact

ติดต่อเรา

เคแพค กรุ๊ป

156 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000